Fundacja Step by STEP

Fundacja STEP BY STEP powstała we wrześniu 2015 roku. Jej założycielami są osoby z dużym doświadczeniem własnym i zawodowym z zakresie uzależnień.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego.

Zakres obejmowany przez cele statutowe i działalność Fundacji:

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównania szans tych osób i rodzin
 • Działalność na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Działalność charytatywna
 • Ochrona zdrowia i promocja zdrowego stylu życia
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Nauka, szkolnictwo, edukacja, oświata i wychowywanie
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży oraz spędzanie przez nie wolnego czasu
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym jej formom i przejawom w społeczeństwie
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienie i ochrony praw dziecka
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Upowszechnienie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań  wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność na rzecz osób uwięzionych  i opuszczających zakłady karne
 • Działalności na rzecz osób bezdomnych oraz prowadzenie mieszkań treningowych dla nich
 • Udzielania poradnictwa prawnego oraz poszerzania wiedzy z zakresu przestrzegania prawa
 • Działalność wydawnicza, promocyjna i popularyzatorska
 • Prowadzenie programów korekcyjnych, służących przywracaniu ról społecznych osobom, które dążą do powrotu do społeczeństwa
 • Działania na rzecz niwelowaniu różnic społecznych
 • Działalność na rzecz organizacji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku

Główne działania fundacji:

 • terapia uzależnień chemicznych i behawioralnych
 • terapia współuzależnienia
 • terapia DDA
 • terapia przemocy ( dla osób doznających przemocy oraz dla sprawców przemocy)
 • profilaktyka uzależnień
 • profilaktyka przemocy
 • działania integracyjne międzypokoleniowe
 • działania na rzecz wspólnot lokalnych
 • warsztaty, szkolenia, edukacja, psychoedukacja
 • podejmowanie działań w odpowiedzi na zapotrzebowanie Urzędu Dzielnicy lub Urzędu Miasta Warszawy
 • uczestnictwo w promocji wolontariatu
 • prowadzenie Klubu Integracji w tym środowiskowego domu pomocy osobom starszym oraz klubu abstynenta

 

Pracownicy i współpracownicy fundacji:

 • terapeuci uzależnień i współuzależnienia
 • psycholog
 • pedagog
 • prawnik
 • technolog żywienia
 • terapeuci zajęciowi
 • kierownik klubu integracji
 • księgowa
 • wolontariusze